BRF Helikoptern

2013

131128 Arbetet med installation av fibernät fortskrider. Etapp 2 påbörjas under nästa vecka. Berörda hushåll kontaktas av entreprenören.

Slutbesiktning av installationen av nya fläktar har utförts.

131024 Stämman beslöt att föreningen skall installera fiber.
Arbetet kommer utföras under slutet av 2013 och första halvan av 2014.
När fibern är installerad kommer samtliga lägenheter få TV-, telefoni- och bredbandslösningar från Canal Digital respektive Ownit.
Kostnaden för detta paket, 239kr per hushåll och månad, kommer att debiteras samma avi som föreningsavgiften.
131008 En extra stämma kommer hållas kl 19:00 den 24e Oktober i föreningslokalen.
Ämnet för kvällen är huruvida vi ska installera fiber för data, tv och telefoni på området.
Kom och gör din röst hörd!
130530 Byggstart för ventilationsbytet blir den 1 September. Mer information kommer efter sommaren.
Du har väl inte missat visningen av kåporna i föreningslokalen? Vit är standard men aluminiumkåpa finns som tillval mot en avgift. Medela Johan senast 3/6 om du önskar aluminium istället.
130505 Årsredovisning för 2012 finns nu att ladda ner här.
130328 Årsmöte har hållits. Stämman beslöt bland annat att:

  • I enlighet med revisorernas tillstyrkande fastställa resultat- och balansräkning.
  • Välja Carl Gustaf Ohlson och Cecilia Fors till ordinarie styrelse ledarmöter med en mandattid på 2 år.
  • Välja Gunnel Svensson och Karin Lindgren till suppleanter i styrelsen med en mandattid på 1 år.
  • Föreningen fortsättningsvis endast ska ha extern revisor. Föreningsrevisor och revisorssuppleant valdes därför inte.
  • Utse Bruno Andersson till valberedning.

Inga motioner hade inkommit till stämman.

130312 Kallelse till årsmöte 27 Mars och årsredovisning för 2012 har delats ut till samtliga medlemmar.
130228 Arbetet med upphandling inför ventilationsbytet senare i år har påbörjats. Mer information kommer när leverantör valts.